Publikacje projektu

WYKAZ PRAC OPUBLIKOWANYCH W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU

MONOGRAFIE: 

 • Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin,  red. Jakub Adamski, Juliusz Raczkowski, Toruń: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2022, ISBN: 978-83-65127-94-5.


spis treści, słowo wstępne 

 • Dioecesis Nostrae Patroni. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej, red. Juliusz Raczkowski, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 5), Toruń: TNOiK 2022, ss. 522, ISBN: 978-83-67153-11-9.

 

strony redakcyjne, spis treści, słowo wstępne>>>

 • Inwentaryzacja zabytków w Polsce. Dzieje – metody – osiągnięcia, red. Michał F. Woźniak Toruń: TNT 2021, ss. 504, ISBN: 978-83-65127-82-2. 

 strony redakcyjne, spis treści, słowo wstępne>>>

czytaj online  →

 • Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej – odkrycia i reinterpretacje, red. Monika Jakubek-Raczkowska, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 4), Toruń: TNOiK 2021, ss. 406, ISBN: 978-83-7285-977-8.

wersja on-line

 

 • Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, red. Juliusz Raczkowski i Monika Jakubek-Raczkowska, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 3), Toruń: TNOiK 2020, ss. 406, ISBN: 978-83-7285-907-5.

    
  Wersja on-line

  ARTYKUŁY/ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Raczkowski Juliusz, Historia stall zachodnich w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu w świetle ostatnich prac badawczych i konserwatorskich,  „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, 2023, vol. 54, s. 47–94. DOI:10.12775/aunc_zik.2023.002.
 • Raczkowski Juliusz, Jakubek-Raczkowska Monika, Toruński obraz Madonny z Dzieciątkiem z koscioła św. Jakuba w Toruniu w świetle najnowszych badań. Przyczynek do studiów nad lokalną działalnością artystyczną w Toruniu około roku 1400, "Biuletyn Historii Sztuki" 38, nr 3, 2023, s. 5–46.
 • Raczkowski Juliusz, Nowatorstwo kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu w pierwszej połowie XIV wieku na tle architektury franciszkanów prowincji saskiej, [w:] Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej: studia dedykowane profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Adamski Jakub, Raczkowski Juliusz, 2022, Toruń–Warszawa, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu / Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 73–96.
 • Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu, [w:] Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. Monika Jakubek-Raczkowska i Marta Czyżak, („Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza", t. 3), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, s. 125–184.
 • Grabowska-Lysenko Alicja, Ołtarz św. Rozalii w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, [w:] Dioecesis Nostrae Patroni. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej, red. Juliusz Raczkowski, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 5), Toruń: TNOiK 2022, s. 95–115.  
 • Raczkowski Juliusz, Bucław Katarzyna, Obraz św. Rozalii i Patronek Pruskich w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu i jego złotnicze aplikacje w świetle badań historycznych i zabytkoznawczych, [w:] Dioecesis Nostrae Patroni. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej, red. Juliusz Raczkowski, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 5), Toruń: TNOiK 2022, s. 263–302.
 • Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, The So-called Copernicus’ Chapel: a Jubilee Creation in the Gothic St John’s Cathedral in Toruń, "Ikonotheca" 31 (2021), s. 83–111.
 • Woźniak Michał F., Złotnictwo toruńskie XVII wieku, w: Królewskie miasto. Trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454–1793. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1 X–28 XI 2021, red. Michał Kurkowski, Toruń 2021, s. 80–91.
 • Bucław Katarzyna, Haftowana poduszka na relikwie z kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu – niespodziewane odkrycie w katedrze toruńskiej, [w:] Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej – odkrycia i reinterpretacje, red. Monika Jakubek-Raczkowska, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 4), Toruń: TNOiK 2021, s. 207–220. 
 • Bucław Katarzyna, Świętojańskie portrety epitafijne Rubinkowskich – studium kostiumologiczne, red. Monika Jakubek-Raczkowska, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 4), Toruń: TNOiK 2021, s. 83–99.
 • Grabowska-Lysenko Alicja, Do rozmnożenia chwaley Pańskiey y czczci SS. Iego. O niektórych relikwiarzach z toruńskiego kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, związanych z nimi ołtarzach i ich znaczeniu dla dziedzictwa regionu – na marginesie niedawnego odkrycia zbioru relikwii w toruńskiej katedrze, [w:] Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej – odkrycia i reinterpretacje, red. Monika Jakubek-Raczkowska, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 4), Toruń: TNOiK 2021, s. 159–206.
 • Raczkowski Juliusz, Nieznane malowidło ścienne w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 25 – przyczynek do badań nad wystrojami domów mieszczańskich Torunia w późnym średniowieczu, [w:] Dziedzictwo Torunia i ziemi chełmińskiej – odkrycia i reinterpretacje, red. Monika Jakubek-Raczkowska, („Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 4), Toruń: TNOiK 2021, s. 51–58, il. 274–283. 
  Raczkowski Juliusz, Gotyckie malowidło z Ukrzyżowaniem w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu w świetle najnowszych badań, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo,  LI (2020), PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-533X, s. 44–69.
 • Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Nierozpoznany graduał z kościoła świętojańskiego w Toruniu – przyczynek do badań nad księgami muzycznymi diecezji chełmińskiej w średniowieczu, „Muzyka”, t. 65, 2020, nr 1, s. 95–111. Czasopismo z listy MEiN 70 pkt.

                                                                        

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: