Metody badawcze / metodyka

BADANIA HISTORYCZNO-ARTYSTYCZNE:
Tradycyjne badania z zakresu historii sztuki i zabytkoznawstwa obejmą styloznawcze badania komparatystyczne oraz studia ikonograficzne.

BADANIA ARCHIWALNE:
Kwerendy i badania źródłowe obejmą zagadnienia, związane z fundacją, warsztatem, funkcjonowaniem, przekształceniami, dawną ikonografią badanych obiektów architektury oraz wyposażeń ruchomych. Planowane są badania krajowe w: Gdańsku (APG, Biblioteka PAN), Krakowie (archiwa klasztorne dominikanów / bernardynów, Biblioteka Czartoryskich, PAU, Biblioteka UJ), Warszawie (AGAD, AAN, IHS PAN, i in.), Pelplinie (ADP) i innych archiwach w Polsce (Olsztyn, Włocławek, Wrocław, Poznań, i in.); oraz badania zagraniczne w Berlinie (Geheimes Archiv des Preussischen Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Staatsbibliothek Berlin i in.), Marburgu (Herder Institut).

BADANIA ARCHITEKTONICZNE:
Strukturalne badania wszystkich zachowanych obiektów architektury sakralnej poprzedzi kompleksowa dokumentacja pomiarowo- rysunkowa z kompletem rysunków architektonicznych ( z wykorzystaniem skaningu laserowego 3D, wizualizacji i modeli 3D). Przeprowadzone zostaną badania substancji architektonicznej i struktury z zastosowaniem technik nieniszczących (georadar, termowizja itp.), a także metod inwazyjnych (dendrochronologia, petrografia, termoluminescencja) oraz zabytkoznawcze rozwarstwienie obiektów pod kątem chronologii budowy i historycznych nawarstwień.

BADANIA TECHNOLOGICZNE:
Podstawą badań technologicznych będzie analiza budowy technicznej dzieł przy zastosowaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnych, takich jak analiza w świetle widzialnym oraz w promieniach UV i IR, przenośny XRF.
W szczególnych, wytypowanych przez zespół badawczy przypadkach zastosowane zostaną metody instrumentalne – po pobraniu próbek wykonana zostanie identyfikacja materiałów (m.in. analiza  mikrochemiczna i mikroskopowa w świetle VIS i UV, spektralna analiza emisyjna, energodyspersyjna mikroanaliza rentgenowska połączona z  mikroskopią elektronową, analiza przy użyciu elektronowego mikroskopu  skaningowego [badania SEM-EDS], chromatografia GC  i inne). W wybranych przypadkach planuje się wykonanie badań dendrochronologicznych i petrograficznych. Badania  zostaną  udokumentowane profesjonalnymi fotografiami cyfrowymi w świetle widzialnym, w zakresie ultrafioletu i podczerwieni oraz – w uzasadnionych przypadkach – w promieniach rentgenowskich, a  także zdjęciami  mikroskopowymi, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia określenia autentyczności dzieła sztuki oraz ewentualnych późniejszych w nim ingerencji, a także określenie stanu zachowania i integralności obiektu.

PODSUMOWANIE:
Tak szerokie, interdyscyplinarne podejście badawcze jest obecnie jedynym gwarantem pełnego opracowania dzieła sztuki (nie tylko pod kątem poznawczym, ale i od strony konserwatorskiej). Proponowany projekt już na etapie przygotowywania jest wynikiem współpracy zabytkoznawców, historyków sztuki, historyków, konserwatorów dzieł sztuki i technologów, czynnych naukowo w ramach Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Afiliacja projektu przy UMK stwarza sprzyjające warunki do jego realizacji także pod względem wymagań sprzętowych (baza aparatury badawczej IZiK Wydziału Sztuk Pięknych, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK).

Kontakt: heritage@umk.pl, jracz@umk.pl

Wpisz szukaną frazę: